کاربران چقدر با قرار گرفتن تاچ ایدی زیر نمایشگر ایفون موافق هستند؟

کاربران چقدر با قرار گرفتن تاچ ایدی زیر نمایشگر ایفون موافق هستند؟
آیفون, خبر