کاربران آیفون همچنان درگیر اسپم‌های تقویم هستند

اسپم نقویم
IOS, امنیت