پشتیبانی از ویز به اپل موزیک اضافه شد

پشتیبانی از ویز به اپل موزیک
IOS, آیفون