واکسن کرونا برای کارکنان اپل فراهم شد

واکسن کرونا برای کارکنان اپل فراهم شد
آی مک, مک بوک, مک پرو