ماکت آیفون ۱۳ نشان از تغییر در سیستم تشخیصی دوگانه دوربین دارد

ماکت آیفون ۱۳ نشان از تغییر در سیستم تشخیصی دوگانه دوربین دارد
آیفون, خبر