لیست دستگاه‌های مگ سیف دارای تداخل با دستگاه‌های پزشکی منتشر شد

مگ سیف
آموزشی, خبر