قابلیت شناسایی افراد در اپلیکیشن اپل فوتو بهبود یافت

قابلیت شناسایی افراد در اپلیکیشن اپل فوتو بهبود یافت
IOS, خبر