فروش آیفون ۱۲ رکورد آیفون ۶ را زد و از مرز ۱۰۰ میلیون گذشت

فروش آیفون ۱۲ رکورد آیفون ۶ را زد و از مرز ۱۰۰ میلیون گذشت
آیفون, خبر