فاکس کان نیروهای خود را آماده تولید آیفون ۱۳ می‌کند

آیفون 13
آیفون, خبر