شهردار واشنگتن: واکسن بزنید آیپد یا ایرپاد رایگان دریافت کنید!

شهردار واشنگتن: واکسن بزنید آیپد یا ایرپاد رایگان دریافت کنید!
آیپد, امنیت