زمانی رسمی انتشار watchOS 8 ،iOS 15 و iPadOS 15 اعلام شد

زمان رسمی انتشار watchOS8 iOS15 iPadOS15
دسته‌بندی نشده