دولت آمریکا متعهد به آزادسازی حق تعمیر آیفون و دیگر محصولات فناوری شد

دولت آمریکا متعهد به آزادسازی حق تعمیر آیفون و دیگر محصولات فناوری شد
تجارت الکترونیک, خبر