درخواست روزنامه‌نگاران آلمانی از اتحادیه اروپا برای مقابله با قابلیت امنیت کودک اپل

درخواست روزنامه‌نگاران آلمانی از اتحادیه اروپا برای مقابله با قابلیت امنیت کودک اپل
امنیت, خبر