جاه‌طلبی فاکسکان برای ورود به صنعت خودرو می‌تواند‌ به تولید اپل کار منجر شود

جاه‌طلبی فاکسکان برای ورود به صنعت خودرو می‌تواند‌ به تولید اپل کار منجر شود
خبر, رباتیک