تیم کوک قبل از بازنشستگی، احتمالا حداقل از یک پروژه بزرگ رونمایی خواهد کرد

تیم کوک قبل از بازنشستگی، احتمالا حداقل از یک پروژه بزرگ رونمایی خواهد کرد
اقتصاد, تجارت الکترونیک