تیم کوک خبر از احتمال تولید اختصاصی قطعات محصولات اپل داد

تیم کوک خبر از احتمال تولید اختصاصی قطعات محصولات اپل داد
اقتصاد, خبر