تیم کوک بخاطر شرایط کاری اپل تحت فشار است

کوک بخاطر شرایط کاری اپل تحت فشار
اپ استور, اندروید