تغییرات ارائه شده در بتای پنجم آی او اس ۱۴.۷ کدام است؟

تغییرات ارائه شده در بتای پنجم آی او اس ۱۴.۷ کدام است؟
IOS, آیفون