برخی از مهندسان اپل در بخش‌های سلامتی و آی‌کلاد در حال ترک شرکت هستند

برخی از مهندسان اپل در بخش‌های سلامتی و آی‌کلاد در حال ترک شرکت هستند
IOS, خبر