بتای جدید iOS 16 یکی از قابلیت‌های قدیمی iOS را به آیفون برمی‌گرداند

بتای جدید iOS 16 یکی از
IOS, آیفون