باتری آیفون ۱۳ بزرگتر و همراه با ظرفیت بیشتر طراحی خواهد شد

باتری آیفون ۱۳ بزرگتر و همراه با ظرفیت بیشتر طراحی خواهد شد
آیفون, خبر