اپل نخستین بتای عمومی مک‌اواس مانتری را منتشر کرد

اپل نخستین بتای عمومی مک‌اواس مانتری را منتشر کرد
خبر, مک بوک