اپل برای اشتغالزایی کمپی جدید به ارزش یک میلیارد دلار می‌سازد

اپل برای اشتغالزایی کمپی جدید به ارزش یک میلیارد دلار می‌سازد
خبر, کسب و کار